لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SELECTIONANNODISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SELECTIONANNODISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که وقتی یک شیء حاشیه نویسی انتخاب می شود ، نمایش های مقیاس متناوب به طور موقت در حالت کم رنگ نمایش داده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

خاموش

1

بر

شدت کم نور توسط متغیر سیستم XFADECTL کنترل می شود.