لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SCALE در اتوکد (فرمان مقیاس)

دستور SCALE در اتوکد (فرمان مقیاس) اشیاء انتخاب شده را بزرگ یا کوچک می کند و نسبت شی را پس از مقیاس بندی ثابت نگه می دارد.

  نماد

برای اجرای دستور ابتدا Sc را در خط فرمان تایپ کنید سپس اینتر بزنید و اشیاء مورد نظر را انتخاب کنید و اینتر بزنید و مقدار اسکیل را وارد کنید و اینتر بزنید.

برای مقیاس بندی یک شی، می بایست یک نقطه پایه و یک ضریب مقیاس را مشخص کنید. نقطه پایه به عنوان مرکز عملیات مقیاس بندی عمل می کند و ثابت می ماند. ضریب مقیاس بزرگتر از 1 جسم را بزرگ می کند. ضریب مقیاس بین 0 و 1 جسم را کوچک می کند.

دستورات زیر نمایش داده می شود.

Select objects (اشیاء را انتخاب کنید)
مشخص می کند که کدام اشیاء را می خواهید تغییر اندازه دهید.

Base point (نقطه پایه)

یک نقطه پایه برای عملیات مقیاس مشخص کنید.

نقطه پایه ای که مشخص می کنید، نقطه ای را مشخص می کند که با تغییر اندازه اشیاء انتخاب شده در همان مکان باقی می ماند (و بنابراین از نقطه پایه ثابت دور می شود).

توجه: هنگامی که از دستور SCALE با اشیاء حاشیه‌ای استفاده می‌کنید، موقعیت یا مکان شی نسبت به نقطه پایه عملیات مقیاس مقیاس‌بندی می‌شود، اما اندازه شی تغییر نمی‌کند.

Scale Factor (ضریب مقیاس)

ابعاد اشیاء انتخاب شده را در مقیاس مشخص ضرب می کند. ضریب مقیاس بزرگتر از 1 اجسام را بزرگ می کند. ضریب مقیاس بین 0 و 1 اشیا را کوچک می کند. همچنین می توانید مکان نما را بکشید تا شی بزرگتر یا کوچکتر شود.

Copy (کپی)

یک کپی از اشیاء انتخاب شده برای مقیاس بندی ایجاد می کند.

Reference (مرجع)

کاربردی ترین بخش از دستور اسکیل این بخش است که به وسیله یک مرجع می توانید ابعاد شیئ مورد نظر را تغییر دهید. برای مثال قرار است ابعاد یک شیئ که در وضعیت غیر Scale قرار دارد را به ابعاد واقعی تغییر دهید به طوری که مقدار عددی تغییر اسکیل را نداری در این صورت از این دستور می توانید استفاده کنید.

اشیاء انتخاب شده را بر اساس طول مرجع و طول جدید مشخص شده مقیاس بندی می کند.

 

مراجع مرتبط
دستورات برای انتخاب سه بعدی
دستورات برای تغییر اندازه اشیاء

مفاهیم مرتبط
درباره تغییر اندازه یا تغییر شکل اشیا
درباره اصلاح لبه ها در اشیاء سه بعدی
درباره انتخاب موضوعات فرعی
درباره واحدهای اندازه گیری