لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SAVENAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SAVENAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام پرونده و مسیر پوشه جدیدترین نقشه ذخیره شده را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”