لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SAVEFILEPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SAVEFILEPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر پوشه را برای کلیه فایلهای ذخیره خودکار برای جلسه فعلی مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است

همچنین می توانید مسیر را در کادر گفتگوی گزینه ها تغییر دهید.