لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SAVEFILE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SAVEFILE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام پرونده ذخیره خودکار فعلی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است