لیسپ های کاربردی اتوکد

RTEDIT-Express-Tool

RTEDIT (ابزار اکسپرس)

متن های از راه دور موجود (rtext) موجود را ویرایش می کند.

برای ایجاد اشیاء rtext از ابزار RTEXT Express استفاده کنید. از RTEXTAPP برای اختصاص یک
ویرایشگر فایل متنی استفاده کنید تا از RTEDIT استفاده کند.

گزینه ها

سبک یک سبک جدید برای شی rtext مشخص می کند.
قد ارتفاع جدیدی را برای جسم rtext مشخص می کند.
چرخش چرخش جدیدی را برای جسم rtext مشخص می کند.
ویرایش کنید ویرایشگر را باز می کند که در آن می توانید rtext را ویرایش کنید.

فایل ها

rtext.lsp ، rtext.arx

RTEDIT (Express Tool)

Edits existing remote text (rtext) objects.

Use the RTEXT Express Tool to create rtext objects. Use RTEXTAPP to assign a specific
text file editor to use for RTEDIT.

Options

Style Specifies a new style for the rtext object.
Height Specifies a new height for the rtext object.
Rotation Specifies a new rotation for the rtext object.
Edit Opens the editor in which you can edit the rtext.

Files

rtext.lsp, rtext.arx