لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RTDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RTDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش تصاویر شطرنجی و اشیاء OLE را در زمان Realtime ZOOM یا PAN کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

تصویر شطرنجی و محتوای OLE را نمایش می دهد

1

فقط طرح کلی را نمایش می دهد