لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ROLLOVERTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ROLLOVERTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش مکان نکات ابزار Rollover را هنگامی که مکان نما روی یک شی حرکت می کند کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

محتوای موجود در نکات ابزار در ویرایشگر Customize User Interface (CUI) قابل تنظیم است.

0

نکات راهنمایی ابزار جابجایی شی نمایش داده نمی شود

1

نکات راهنمایی ابزار جابجایی شی نمایش داده می شود