لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RIBBONSELECTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RIBBONSELECTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که آیا یک مجموعه انتخاب pickfirst بعد از فراخوانی یک برگه متن روبان انتخاب شده و فرمان به اتمام می رسد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0

مجموعه انتخاب پیشرو انتخاب نشده است

بعد از اجرای یک دستور از یک برگه متن زمینه روبان.

توجه داشته باشید:ممکن است استثنائاتی برای برخی از دستورات وجود داشته باشد.

1

پس از اجرای دستور از زبانه متن زمینه روبان ، مجموعه انتخاب pickfirst انتخاب می شود.