لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RIBBONDOCKEDHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RIBBONDOCKEDHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که روبان متصل به صورت افقی بر روی زبانه فعلی یا ارتفاع از پیش تعیین شده تنظیم شده است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

دامنه معتبر از 0 تا 500 است. وقتی روی 0 تنظیم شود ، روبان همیشه به اندازه اندازه برگه انتخاب شده اندازه می گیرد. وقتی روی هر مقدار بین 1 تا 500 تنظیم شود ، روبان همیشه به اندازه آن تعداد پیکسل ها خواهد بود.