لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RIBBONCONTEXTSELLIM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RIBBONCONTEXTSELLIM (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد اشیاء را که می توان در یک زمان با کنترل خصوصیات روبان یا یک برگه متنی تغییر داد ، محدود می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 2500

دامنه معتبر 0 تا 32767 است. با تنظیم 0 ، حد خاموش است. اگر بیش از حد مجاز باشد ، کنترل و پانل های خاصیت روبان خاکستری می شوند.

انتخاب تعداد زیادی از اشیاء و تغییر آنها با پنل Properties یا یک برگه متنی در روبان می تواند منجر به زمان واکنش کند شود. این متغیر سیستم مانع از بروز چنین اتفاقاتی می شود ، به خصوص در رایانه ای که حافظه محدود دارد.

توجه: ویژگی های پالت و ویژگی های سریع تحت تأثیر این متغیر سیستم نیستند ، اما با متغیر سیستم PROPOBJLIMIT محدود هستند.