لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور REPORTERROR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REPORTERROR (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند اگر یک گزارش خطا در صورت بسته شدن غیرمنتظره از برنامه به Autodesk ارسال شود ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

گزارش خطا به Autodesk در تشخیص مشکلات با نرم افزار کمک می کند.

0

پیام Error Report نمایش داده نمی شود و هیچ گزارشی برای Autodesk ارسال نمی شود.

1

پیام Error Report نمایش داده می شود و می توانید گزارش خطا را به Autodesk ارسال کنید.

اگر REPORTERROR روی 0 تنظیم شده باشد و سیستم عامل از گزارش خطا پشتیبانی می کند ، می توانید یک گزارش خطا را از طریق سیستم عامل ارسال کنید.