لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RENDERTARGET (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RENDERTARGET (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع مدت زمان ارائه را که توسط موتور رندر مورد استفاده قرار می گیرد ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0
مقدار شرح
0 ارائه بر اساس سطح؛ کیفیت تصویر ارائه شده براساس تعداد سطوح یا تکرارها ، توسط متغیر سیستم RENDERLEVEL مشخص شده است. رندر تکراری تا رسیدن به سطح ارائه دهنده هدف ادامه می یابد.
1 ارائه زمان کیفیت تصویر ارائه شده براساس تعداد دقایقی که توسط متغیر سیستم RENDERTIME مشخص شده است. رندر تکراری تا زمان پایان زمان ادامه می یابد.

توجه: تعداد سطوح یا تکرارهایی که ارائه دهنده در زمان معین انجام می دهد ، بر اساس پیچیدگی مدل 3D است.
2 ارائه تا رضایت بخش؛ تا زمانی که عملیات رندر لغو نشود ، تصویر ارائه شده به طور تکراری تصفیه می شود.