دستور REGENMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REGENMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

بازسازی خودکار طراحی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

از احیای خودکار برای دستورات جلوگیری می کند (مثلاً هنگام ذوب شدن لایه ها)

1

بازسازی خودکار برای دستورات خاص اجازه می دهد

فرمان REGENAUTO همچنین این تنظیم را کنترل می کند (در اتوکد LT موجود نیست).