دستور REFEDITNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REFEDITNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام مرجع در حال ویرایش را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”