دستور REBUILDU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REBUILDU (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام بازسازی سطح NURBS ، تعداد خطوط شبکه را در جهت U تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 6

مقادیر معتبر 2 تا 32767 برای افزایش یا کاهش تعداد خطوط شبکه در هضم U است که برای بازسازی سطح NURBS استفاده می شود.