دستور REBUILDOPTIONS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REBUILDOPTIONS (متغیر سیستم) در اتوکد

گزینه های حذف و پیرایش را هنگام بازسازی سطح NURBS کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
مقدار وقتی از CVREBUILD استفاده می کنید:
0 سطح اصلی پاک نمی شود و نرده های بریده شده روی جسم بازسازی شده اعمال نمی شوند.
1 سطح اصلی حذف می شود و قسمتهای بریده شده روی جسم بازسازی شده اعمال نمی شوند.
2 سطح اصلی حذف نمی شود و قسمتهای بریده شده روی جسم بازسازی شده اعمال می شوند.
3 سطح اصلی حذف می شود و قسمت های بریده شده روی جسم بازسازی شده اعمال می شود.