دستور REBUILDDEGREEV (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REBUILDDEGREEV (متغیر سیستم) در اتوکد

درجه را در جهت V در هنگام بازسازی یک سطح NURBS تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

مقادیر معتبر 2 تا 11 است.