دستور REBUILDDEGREEU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REBUILDDEGREEU (متغیر سیستم) در اتوکد

درجه را در جهت U هنگام بازسازی یک سطح NURBS تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

مقادیر معتبر 2 تا 11 است.