دستور REBUILD2DOPTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور REBUILD2DOPTION (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا منحنی اصلی را هنگام بازسازی اسپلین حذف کنید یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 منحنی اصلی را حفظ می کند
1 منحنی اصلی را حذف می کند