دستور RE-INIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RE-INIT (متغیر سیستم) در اتوکد

مجدداً دیجیتال ساز ، درگاه دیجیتایزر و پرونده acad.pgp را مجدداً مجدداً تنظیم می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

1

دوباره سازی مجدد ورودی و خروجی دیجیتایزر

4

دوباره سازی مجدد رقمی

16

دوباره فعال سازی پرونده PGP (بارگیری مجدد)

برای مشخص کردن بیشتر از یک بار مجدد ، مجموع مقادیر bitcode را وارد کنید. به عنوان مثال ، 5 را وارد کنید تا پورت دیجیتایزر (1) و مجدداً مجدد دیجیتایزر (4) مشخص شود.