دستور RASTERTHRESHOLD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RASTERTHRESHOLD (متغیر سیستم) در اتوکد

یک آستانه تصویر شطرنجی در مگابایت هنگام چاپ را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 20

اگر تصویر شطرنجی رسم شده از این آستانه فراتر رود ، در دسترس بودن حافظه سیستم بررسی می شود. اگر تصویر برای حافظه موجود خیلی بزرگ باشد ، طرح قطع می شود.