دستور RASTERDPI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RASTERDPI (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه کاغذ و مقیاس بندی نقشه را هنگام تغییر از دستگاه های خروجی بعدی به ابعاد یا برعکس کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 300

میلی متر یا اینچ را به پیکسل تبدیل می کند ، یا برعکس. یک عدد صحیح بین 100 تا 32،767 را به عنوان یک مقدار معتبر قبول می کند.