لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور QVLAYOUTPIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور QVLAYOUTPIN (متغیر سیستم) در اتوکد

حالت نمایش پیش فرض نمایش تصاویر پیش نمایش فضای مدل و چیدمان ها را در یک نقشه کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

تصاویر پیش نمایش فضای مدل و چیدمان ها را به صورت نقاشی در حالت غیرقابل نمایش نمایش می دهد

1

نمایش تصاویر پیش نمایش از فضای مدل و چیدمان ها در یک نقاشی در حالت پین