دستور QVDRAWINGPIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور QVDRAWINGPIN (متغیر سیستم) در اتوکد

حالت نمایش پیش فرض تصاویر پیش نمایش نقشه ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

تصاویر پیش نمایش نقاشی ها را در حالت بدون حالت نمایش می دهد

1

نمایش تصاویر پیش نمایش نقشه ها در حالت پین شده