دستور QTEXTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور QTEXTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه نمایش متن را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

حالت متن سریع را خاموش می کند. کاراکترها را نمایش می دهد

1

حالت Quick متن را روشن می کند. یک جعبه را به جای متن نمایش می دهد