دستور QPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور QPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که پالت Quick Properties هنگام انتخاب اشیاء نمایش داده شود یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: -1

0

صفحه نمایش ویژگی های Quick Properties را هنگام انتخاب در قسمت نقشه ، خاموش می کند

1

صفحه نمایش ویژگی های Quick Properties را هنگام انتخاب در قسمت نقشه ، روشن می کند

2

پالت Quick Properties را نمایش می دهد ، اما فقط برای اشیایی که در ویرایشگر Customize User Interface (CUI) پشتیبانی می شوند برای نشان دادن ویژگی های سریع هنگام انتخاب در منطقه طراحی

توجه داشته باشید:وقتی این متغیر سیستم روی یک عدد منفی تنظیم شود ، این ویژگی خاموش می شود اما مقدار حفظ می شود. برای استفاده از این ویژگی ، متغیر سیستم PICKFIRST باید روی 1 (روشن) تنظیم شود.