دستور QPLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور QPLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

مکان را برای پالت Quick Properties تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پالت Quick Properties نسبت به مکان نما نشان داده می شود

1

پالت Quick Properties در یک مکان ثابت و مستقل از مکان نما نمایش داده می شود