دستور QCSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور QCSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که ماشین حساب QuickCalc باز است یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

0

بسته شد

1

باز کن