دستور PUCSBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PUCSBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام UCS را ذخیره می کند که منشأ و جهت گیری تنظیمات ارتوجی UCS را فقط در فضای کاغذ مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”