دستور PUBLISHHATCH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PUBLISHHATCH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا الگوهای دریچه منتشر شده با فرمت DWF یا DWFx وقتی در Autodesk Impression باز می شوند به عنوان یک شی واحد درمان می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

با انتشار فرمت های DWF یا DWFx ، اجزای الگوی دریچه را به عنوان اشیاء جداگانه رفتار می کند

1

مؤلفه های الگوی دریچه را به عنوان یک شیء واحد هنگام انتشار با فرمت DWF یا DWFx درمان می کند

توجه داشته باشید:Autodesk Impression از این اطلاعات برای بهبود کارایی هنگام کار با پرونده های DWF یا DWFx که حاوی دریچه ها هستند استفاده می کند. این متغیر فقط روی نقشه های چاپ شده با فرمت DWF یا DWFx تأثیر می گذارد. این روی نقشه های ترسیم شده با فرمت DWF یا DWFx تأثیر نمی گذارد.