دستور PUBLISHCOLLATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PUBLISHCOLLATE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا نقشه های یک صفحه ورق ، پرونده طرح چند صفحه ای یا پرونده قرقره طرح را می توان با سایر کارهای نقشه قطع کرد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

انتشار برگه ها به عنوان یک کار واحد به یک درایور نقشه نیاز دارد که از گزینه طرح بندی چند صفحه ای یا چاپی پشتیبانی کند.

0

یک ورق منتشر شده به صورت همزمان یک ورق پردازش می شود. فایلهای PLT جداگانه برای هر برگه ایجاد می شوند. اگر مجموعه ورق منتشر شود ، ممکن است ورق ها با سایر کارهای نقشه در هم آمیخته شوند.

1

یک برگه منتشر شده به عنوان یک کار واحد پردازش می شود. یک فایل PLT چند برگه ایجاد می شود. اگر مجموعه برگه منتشر شود ، هرگز با دیگر کارهای نقشه تداخل نمی یابد.