دستور PUBLISHALLSHEETS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PUBLISHALLSHEETS (متغیر سیستم) در اتوکد

بارگیری محتوای سند فعال یا کلیه اسناد باز را در کادر گفتگوی انتشار مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0

فقط محتویات سند فعلی (طرح بندی ها و / یا فضای مدل) به طور خودکار در لیست انتشار بارگیری می شوند

1

محتویات (چیدمان ها و / یا فضای مدل) کلیه اسناد باز اتوکد به طور خودکار در لیست انتشار بارگیری می شود