دستور PSVPSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PSVPSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضریب مقیاس مشاهده را برای همه منظرهای ایجاد شده جدید تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

فاكتور مقياس ديدگاه با مقايسه نسبت واحدها در فضاي كاغذ به واحدهاي موجود در نماي فضاي مدل مدل جديد تعريف مي شود. ضریب مقیاس مشاهده ای که تنظیم کرده اید با دستور VPORTS استفاده می شود. مقدار 0 بدین معنی است که ضریب مقیاس مقیاس به متناسب است. یک مقیاس باید یک ارزش واقعی مثبت باشد.