دستور PSTYLEPOLICY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PSTYLEPOLICY (متغیر سیستم) در اتوکد

حالت سبک طرح ، Color-Dependent یا Named را کنترل می کند ، که هنگام باز کردن نقاشی که قبل از اتوکد 2000 یا در هنگام ایجاد یک نقشه جدید از ابتدا بدون استفاده از الگوی ترسیم ایجاد شده است ، استفاده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

طراحی قرار گرفته است تا از سبک های طرح نامگذاری شده استفاده کند. سبک طرح برای اشیاء جدید به طور پیش فرض تعریف شده در DEFPLSTYLE تنظیم شده است. سبک طرح لایه های جدید به صورت پیش فرض تعریف شده در DEFLPLSTYLE تنظیم شده است.

1

طراحی برای استفاده از سبک های طرح وابسته به رنگ طراحی شده است. سبک طرح برای یک شیء بر اساس رنگ جسم است.