دستور PSTYLEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PSTYLEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که نقاشی فعلی در حالت Color-Dependent یا Named Plot Style قرار دارد یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

در نقشه فعلی از جدول های سبک طرح استفاده می کند

1

از جدول های سبک طرح وابسته به رنگ در نقشه فعلی استفاده می کند