دستور PSOLWIDTH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PSOLWIDTH (متغیر سیستم) در اتوکد

عرض پیش فرض را برای یک جسم جامد جارو شده ایجاد شده با فرمان POLYSOLID کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.2500 (امپریالیستی) یا 5.0000 (متریک)

این مقدار آخرین مقدار وارد شده ارتفاع را هنگام استفاده از دستور POLYSOLID نشان می دهد. شما نمی توانید 0 را به عنوان مقدار وارد کنید.