دستور PROXYSHOW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROXYSHOW (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش اشیاء پروکسی در یک نقاشی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

اشیاء پروکسی نمایش داده نمی شوند

1

تصاویر گرافیکی برای همه اشیاء پروکسی نمایش داده می شوند

2

فقط کادر اتصال برای همه اشیاء پروکسی نمایش داده می شود