دستور PROXYNOTICE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROXYNOTICE (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام ایجاد یک پروکسی ، یک اعلان را نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

پروکسی ایجاد می شود وقتی نقشه ای را باز می کنید که حاوی اشیاء سفارشی ایجاد شده توسط برنامه ای باشد که در آن وجود ندارد. پروکسی نیز ایجاد می شود وقتی دستوری را صادر می کنید که برنامه والدین یک شی سفارشی را خالی می کند.

0

هیچ اخطار پروکسی نمایش داده نمی شود

1

هشدار پروکسی نمایش داده می شود