دستور PROXYGRAPHICS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROXYGRAPHICS (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا تصاویر از اشیاء پراکسی در نقشه ذخیره شده اند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

تصویر را با طراحی ذخیره نمی کند؛ به جای آن یک جعبه محدودیت نمایش داده می شود

1

با نقشه ترسیم می کند