دستور PROPPREVTIMEOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROPPREVTIMEOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر زمان در دسترس برای تولید پیش نمایش ویژگی را تعیین می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

اگر مدت زمان مشخص شده رسیده باشد و پیش نمایش همچنان تولید شود ، پیش نمایش لغو می شود.

مدت زمان در ثانیه اندازه گیری می شود. مقادیر معتبر از 1 تا 5 متغیر است.