لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور PROPOBJLIMIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROPOBJLIMIT (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مواردی را که می توان در یک زمان تغییر داد با پالت Properties و Quick Properties محدود می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 25000

دامنه معتبر 0 – 32767 است. مقدار 0 محدودیت را خاموش می کند ، اما می تواند عملکرد آن را در نقشه های بسیار بزرگ تأثیر بگذارد. اگر بیش از حد مجاز باشد ، زمینه های خاصیت موجود در پالت ها خاکستری می شوند تا نشان دهند که امکان تغییر آنها وجود ندارد.

توجه: محدودیت مشابهی در کنترل ویژگیهای روبان و زبانههای متنی نوار ، بطور مستقل توسط متغیر سیستم RIBBONCONTEXTSELLIM ذخیره می شود.