دستور PROJMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROJMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

حالت پیش بینی فعلی را برای برش یا تمدید تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

حالت واقعی 3D (بدون طرح ریزی)

1

پروژه به هواپیمای XY UCS فعلی

2

پروژه به صفحه نمای فعلی