دستور PROGRAM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROGRAM (متغیر سیستم) در اتوکد

نام برنامه را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: با محصول متفاوت است

برای اتوکد مقدار “acad” و برای AutoCAD LT مقدار “acadlt” است.