دستور PRODUCT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PRODUCT (متغیر سیستم) در اتوکد

نام محصول را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: با محصول متفاوت است

این محصول ممکن است “اتوکد” یا “اتوکد LT” باشد.