لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور PREVIEWTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PREVIEWTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نمای مورد استفاده برای پیش نمایش تصویر کوچک نقشه را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

از آخرین نمای ذخیره شده استفاده کنید

1

از نمای صفحه استفاده کنید