دستور PREVIEWFILTER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PREVIEWFILTER (متغیر سیستم) در اتوکد

انواع شیء مشخص شده را از پیش نمایش انتخاب خارج نمی کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

هیچ چیز را مستثنی نمی کند

1

اشیاء روی لایه های قفل شده را مستثنی نمی کند

2

اشیاء موجود در xref ها را حذف نمی کند

4

جداول را حذف نمی کند

8

اشیاء متن چند خطی را حذف نمی کند

16

اشیاء دریچه ای را حذف نمی کند

32

اشیاء را در گروه ها مستثنی نمی کند