دستور PRESELECTIONEFFECT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PRESELECTIONEFFECT (متغیر سیستم) در اتوکد

جلوه بصری مورد استفاده برای انتخاب اشیاء را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 خطوط شکسته و ضخیم شده (رفتار میراث)
1 جلوه برجسته خط درخشان