لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور POPUPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POPUPS (متغیر سیستم) در اتوکد

وضعیت درایور صفحه نمایش در حال حاضر پیکربندی شده را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

از کادرهای گفتگو ، نوار منو و منوهای نماد پشتیبانی نمی کند

1

این ویژگی ها را پشتیبانی می کند