دستور POLYSIDES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POLYSIDES (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد پیش فرض طرفین را برای فرمان POLYGON تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 4

دامنه معتبر 3 تا 1024 است.